SONUÇ VE ÖZET


Erkek/kadın oranı 1.66/1 olarak saptanan 56 Behçet'lide hastalık, ortalama 25.7 ± 9.6 (S.D.) yaşında başlamıştır. Başlangıç lezyonu olarak en sık aftlar görülürken; papülo-püstüler lezyonların erkeklerde daha sık ilk lezyon olması, anlamlı bulunmuştur. Klinik bulguların dağılımı ise şöyledir: Aftöz ülser % 100, genital ülser % 93, dermal vaskülit % 96 (nodüler lezyonlar % 70, papülo-püstüler lezyonlar % 80), iridosiklit % 36, artrit % 32, tromboflebit % 16 ve paterji testi pozitifliği % 98. Bu bulgular arasında artrit, erkeklerde anlamlı derecede sık görülmektedir (p<0.05).

Aftöz ülserlerin histopatolojisi, hafif lökositoklazi ile seyreden bir vaskülit olarak değerlendirilmiştir. Behçet hastalarında aftöz ülserler ile normal ağız mukozasındaki mast hücresi ortalaması birbirine çok yakındır. Behçet hastalarının aftöz ülserlerinde, Behçet'li olmayan kimselerin normal ağız mukozalarına oranla, yaklaşık iki misli fazla mast hücresi bulunmaktadır. Genital ülserlerin histopatolojisi, aftöz ülserlerin histopatolojisine son derece benzemektedir. Behçet hastaları ile Behçet'li olmayan kimselerin normal genital mukozalarında mast hücresi sayıları yaklaşık olarak aynı iken, genital ülserlerde, bunlardan yaklaşık iki misli fazla mast hücresi bulunmaktadır. Zamanlı paterji testlerinin histopatolojisinde, lenfositlerin ortaya çıkışını mast hücrelerinin artması izlemekte, 24 saatte de reaksiyon şiddeti maksimuma ulaşmaktadır. Reaksiyonun haftası dolduğunda, hücre infiltrasyonunun devam ettiği görülmektedir. Bu özellikler, bir hücresel immunite biçimi olan derinin bazofil aşırıduyarlılığı reaksiyonuna benzemekte ve Behçet hastalığında viral etyolojiyi düşündürmektedir.

Behçet hastalarında Compound 48/80 enjekte edilen yerde, ikinci enjeksiyondan sonra kontrollere oranla daha büyük yanıtlar alınması, mast hücrelerinin kemotaksisini düşündürebilir. Kortikosteroidler, paterji testlerini anlamlı derecede (p<0.01) inhibe etmekte, kolşisin ve disodyum kromoglikat etkilememektedir. Otolog ve homolog serumlarla yapılan paterji testlerinden de, serum fizyolojikle ortaya çıkanlara benzer yanıtlar alınmıştır.

Kaynaklar