Kopenhag Emrazı Efrenciye Kongresi İntibaları

Balkan millileri müşterek bir
mesai komitesi teşkil ediyorlar

Hulusi Behçet B.in verdiği izahat

Memleketimizde emrazı cildiye ve efrenciyede müteveffa Menahem Hodara'dan sonra işgal ettiği yüksek mevkii ilmî sahadaki mesaisile her gün daha ziyade yükseltmekte devam eden kıymetli doktorumuz Hulusi Behçet Beyin bir buçuk ay mukaddem kadar gittiği Avrupa seyahatinden avdet ettiğini haber alarak kendisini sureti mahsusada ziyaret ettik. Doktor bu seyahate bilhassa Kopenhag'da içtima eden beynelmilel emrazı cildiye ve efrenciye kongresine iştirak etmek üzere çıkmıştı. Kendisinin bu kongreye ilmî mesaisile tıp alemindeki marufiyeti sayesinde şahsan sureti mahsusada davet olunmuş olduğunu biliyorduk. Kongrenin bu sahada pek büyük bir içtima olacağı hakkında da malûmatımız vardı. Biz medenî âlemle ilim sahasında tanışmağa ve hususile kendimizi tanıtmağa fazla ehemmiyet veriyoruz. Bu noktai nazardan Doktor Hulusi Behçet Beyin iştirak ettiği kongre hakkında malûmat istihsal etmek istemekliğimiz tabiî idi.

Kendisini bu maksatla ziyaret eden muharririmize doktor Hulusi Behçet B. kongre hakkında izahat vermiştir:

"- 1913'denberi ilk defa olarak teşekkül eden Kopenhag cilt ve firengi kongresi, hakikaten bütün milletlerin iştirakile muazzam bir içtima oldu.

Müzakere mevzuu, ekzemanın menba ve menşe ve cinsi, cilt veremlerinin tedavisi, firengide muafiyet, mükerrer entan, "Supper infection" üzerine idi. Bir çok serbest tebligat ta vardı.

Almanların en benam, Fransız'ların en maruf şahsiyetleri, İtalya, İngiltere, Amerika ve Avusturya'nın tanınmış ve ilim sahasında bir çok mevcudiyetler göstermiş zevatı, kongreye iştirak etmişti. Kongre altı gün devam etti. Birinci günü, beynelmilel emrazı cildiye ve efrenciye iştirak komitesi seçildi. Fransız Dairer, Alman İadasshon, İsviçreli Bloch, İngiliz Gray, Macar Wekam, İtalyan Truffi, Amerikalı Wille, Varşovalı Kryzssalavies gelecek içtimain nerede yapılacağını ve ne esas üzerine konuşulacağını, ve beynelmilel mesai bürosunda ne tarzda çalışılacağını, tesbit ve ilân edeceklerdir. Umumî hissiyat, gelecek kongrenin Londra'da toplanması merkezindedir.

Kongreye iştirakimiz bir çok cihetlerden fevkalâde faideli oldu. Kongre, dünya edebiyat tıbbiyesinin büyük bir meşheri halinde idi.

Bloch, Oppenhain, İadasshon, Darier az, Basch, Gray, Saboureau, Hoffmann, Metchersky'nin âlimane sözleri, emrazı cildiyenin karanlık noktalarını teşhir için yekdiğerile adeta müsabaka ediyorlardı.

Birbirlerinin millî düşmanları olmalarına rağmen Fransız, Alman, İtalyan ve Avusturyalıların mütekabil muameleleri, münakaşaları, ciddiyetleri, ilim sahasında her birinin ayrı ayrı nüfuzu nazar telâkkileri, ne kadar nezihane ve ne derecelerde kibar idi.

Almanların, Danimarka, İngiliz, Fransızlarla topladıkları nadir vak'aların teşhiri, kongreyi büyük bir mektep şekline sokmuştu. Size diyebilirim ki en zengin klinik ve poliklinike malik bir müderris, elli senelik hayatında bu kadar mütenevvi ve nadir vakayie rasgelmemiştir.

Ufak bir misal: Yalnız Boeck'ın Sarcoide'ne ait muhtelif devirlerde yirmi altı murabbaı gösterildi. Darier hastalığına ait altı vak'a ve mecmuu (196) yi geçen nadir hastalar karşısında, kongreye iştirakimizin isabeti cidden pek istifadeli idi.

- Kongreye kaç millet iştirak etmişti?

- Kongreye iştirak eden milletlerin adedi 42 dir. Balkanlılardan hayli maruf zevat vardı. Romanya Darülfünunu cildiye müderrisi Nicolau, Atina Darülfünunu müderrisi Photinos, Bulgar müderrisi Berou, Yugoslav müderrisi Gorgiev mevcuttu.

Kongrede pek çok zevatla tanıştık. Bir çok hastalıklar hakkında müdavelei efkârda bulunduk. Balkan milletleri cildiye müderrislerile uzun uzadıya görüşüldü. Neticede beynelmilel mesai bürosuna yardım etmek üzere Balkan milletleri emrazı cildiye ve efrenciye komitesi teşkilini kararlaştırdık. Bu suretle her sene bir şehirde, faraza önümüzdeki sene Bükreş'te, öbür sene İstanbul'da ve sıra ile Atina, Belgrat'ta toplanarak sırf ilmî bir mahiyette olmak üzere cilt ve firengi hastalıkları hakkında tetkikat ve tetebbüat zemini ve programı hazırlanmıştır. Memleketim namına bu hususta hazırladığım raporu Vekâleti Celileye takdim edeceğim. Cilt hastalıkları iştiraki mesai cemiyeti kuvveden file çıkacaktır. Ve ilim sahasında maddî ve manevî istifadelerimizi temin edeceğine hiç şüphe yoktur.

Nitekim harpten evvel klâsik kitaplarda ekzetik-escotivue namı altında görülen bir çok cilt hastalıkları, hâlâ memleketimizde ve Balkan hükümetlerinde Autochtou olarak görülmektedir. Bu misillû nadir vak'aları birbirlerimize göstermek ve etüt ederek beynelmilel mesai bürosuna yardım eylemek gayesini gütmekteyiz."

Cumhuriyet 22 Ağustos 1930, Sayı: 2260, Sayfa: 3

Geri Dönüş